Sökning: "Att leva på sin"

Visar resultat 1 - 5 av 2330 uppsatser innehållade orden Att leva på sin.

 1. 1. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har typ 1-diabetes mellitus : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Waled Elouardi; Tayebe Ansari; [2024]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; Omvårdnad; Föräldrar; Upplevelse; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar i barndomen. Sjukdomen ställer omfattande behandlingskrav med bland annat krav på kontinuerlig tillförsel av insulin och blodglukosmätning. Föräldrar till barn med T1DM spelar en nyckelroll i hanteringen av sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. “Om du väljer att leva efter kvinnors värden, får du betala vad det kostar.” : narrativ om självförverkligande inom svenska MGTOW

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Robin Baggieri; [2024]
  Nyckelord :MGTOW; Flashback Forum; misogyni; internetrörelser; narrativ; manosfären.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur de som tillskriver sig till MGTOW:s filosofi på Flashback Forum formar de narrativ som motiverar dem att åtminstone i sinnet överge kvinnor. Det är ett försök att förstå de psykologiska aspekterna samt filosofins natur som sprungen ur internet ligger i centrum. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med Reumatoid artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoriya Andersson; [2024]
  Nyckelord :Patients; Experiences; Rheumatoid Arthritis; Living with; Patienter; Upplevelser; Reumatoid artrit; Leva med;

  Sammanfattning : Background Rheumatoid arthritis, or rheumatoid joint inflammation, is the most common inflammatory joint disease, affecting 0.5–1.0 percent of the Western population. The disease develops gradually over several weeks to months, with symmetric inflammation in the hands and feet. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till familjeåterförening : En undersökning beträffande regleringen kring särskilt beroendeförhållande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Fällman; [2024]
  Nyckelord :Migrationsrätt; familjeåterförening; barnkonventionen; brutet beroendeförhållande; särskilt beroendeförhållande;

  Sammanfattning : En familjeåterförening kan ske för sökande och anknytningspersoner genom att erhålla ett uppehållstillstånd i enlighet med vad som stadgas i bland annat 5 kap. 3 § Utlänningslagen (2005:716, UtlL). Enligt 5 kap. 3 a § 2 p. LÄS MER