Sökning: "Att leva på sin"

Visar resultat 1 - 5 av 2168 uppsatser innehållade orden Att leva på sin.

 1. 1. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 3. 3. En religionsundervisning på besök : En kvalitativ studie om gymnasielärares erfarenheter av studiebesök som verktyg för att representera religion och livsåskådningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Alice Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Studiebesök; representation; inre mångfald; levd religion;

  Sammanfattning : I yrkesrollen som lärare ingår många viktiga uppdrag, däribland att undervisningen ska skapa en förståelse hos eleverna för andra människor. Tidigare forskning visar att majoriteten av dagens ungdomar sällan möter religion och religiositet i sin vardag. LÄS MER

 4. 4. Att leva med en förälder som lider av psykossjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jannie Floberg Karlsson; Frans Blümke; [2022]
  Nyckelord :Anhörigerfarenheter; Erfarenheter; Förälder-Barn relation; Psykossjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom kan medföra en svår och långvarig problematik för den drabbade att hantera det dagliga livet och relationen till andra människor. Anhöriga till personer med psykossjukdom har ofta ett tungt ansvar i att ta hand om och förhålla sig till den sjuke. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med kärlkramp : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Söderbom; Linnéa Sjunnesson; [2022]
  Nyckelord :Angina; Experience; Limitation; Management; Psychological problems; Begränsning; Hantering; Kärlkramp; Psykiska besvär; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärlkramp är en kranskärlssjukdom som drabbar många människor och medför en sänkt livskvalité samt hälsa för patienten. För att minska patienternas sjukdomsbörda i det dagliga livet, krävs det att sjuksköterskan är insatt i sjukdomen och hur den upplevs av patienterna. LÄS MER