Sökning: "Att leva som andra LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Att leva som andra LSS.

 1. 1. Goda levnadsvillkor enligt LSS : Individers möjligheter och social rättvisa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mikaela Viklund; [2019]
  Nyckelord :LSS; goda levnadsvillkor; funktionshinder; Capabilitiy Approach; CRPD; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. LSS har till syfte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället, med målet att individer med funktionshinder får möjligheten att leva som andra. LÄS MER

 2. 2. Intentionerna som glömdes bort. Personlig assistans - en livsviktig men urholkad reform.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amalia Elmerson; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1994 infördes lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och den däri betydelsefulla insatsen personlig assistans. Assistansen sågs som ett viktigt, och i princip avgörande, steg på vägen för att möjliggöra ett självständigt och oberoende liv för de personer som har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Det yttersta ansvaret - en jämförelse av socialtjänstens ansvar och en förälders ansvar över ett barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Sedergren; [2018]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för att avlasta föräldrarna i vårdnadsansvaret. Vid bedömning om bistånd ska beviljas eller inte, ska beslutsfattaren bedöma föräldraansvarets omfattning. LÄS MER

 4. 4. Rätten att leva som andra - En rättsfallsanalys av HFD 2017 ref. 27 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frisk; [2018]
  Nyckelord :LSS; rättssäkerhet; funktionshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innan 1994 fanns ingen lagstadgad rätt till personlig assistans. Efter den s.k. Handikapputredningen år 1989 kom ett lagförslag som utmynnade i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 5. 5. "(O)lika rättigheter?" : En kritisk diskursanalys av hur innehållet i offentliga dokument skapar och reproducerar innebörden av bärande begrepp inomlagen LSS (1993:387) på tre nivåer i samhället: Regering, Socialstyrelsen och kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Iversen; [2016]
  Nyckelord :Impairments; welfare organization; good living conditions; participation; LSS; domain theory; inequalities; Funktionsnedsättningar; välfärdsorganisering; goda levnadsvillkor; delaktighet; LSS; domänteori; ojämlikheter;

  Sammanfattning : Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är den svenska lag som skall tillförsäkra samhällsmedborgare med vissa specificerade funktionsnedsättningar stöd och service i syfte att uppnå goda levnadsvillkor och ges möjligheten att få leva som alla andra samhällsmedborgare genom delaktighet i utformandet av sitt egna liv. Det sker varje år en ökning i antal beviljade insatser utifrån lagen och år 2015 var det 117 200 st beviljade och verkställda LSS-insatser genomförda det året. LÄS MER