Sökning: "Att organisera idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Att organisera idrott.

 1. 1. Introduktion av lek och fysisk aktivitet på ett barnhem i Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Olle Willsund; Mirza Nuhic; [2019]
  Nyckelord :Barns fria tid; fysisk aktivitet; lek; fritidshem; barnhem; skola;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete har för avsikt att introducera och inspirera till lek och fysisk aktivitet genom organiserade aktiviteter. För att utveckla barnens fritid och ge möjlighet till lärande och lek introduceras aktiviteter som barnen senare kan genomföra på egen hand. LÄS MER

 2. 2. "Styrdokumenten är inte alltid det viktigaste" : Lärares åsikter om ramfaktorer, möjligheter och svårigheter med att organisera ämnet idrott och hälsa i kunskapsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Julia Gidlund; Lundell Samuelsson Anna; [2018]
  Nyckelord :Tematiskt arbete; blockundervisning och undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på lärare i gymnasie- och grundskolan i årskurserna 7-9. Studiens syfte är att undersöka lärares åsikter om att organisera idrott och hälsa i block, teman eller områden, som vi valt att kalla kunskapsområden. LÄS MER

 3. 3. Idrott och Hälsa : elever med behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Soner Sahin; [2017]
  Nyckelord :Funktionshinder; Särskilt stöd; Skola;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med och bemöter elever som är i behov av särskilt stöd. Frågeställningar: Hur arbetar idrottslärare med elever behov av särskilt stöd i ämnet idrott och hälsa? Vilka dilemman kan uppstå vid undervisning av elever som är i behov av särskilt stöd? Metod Den metod som valts för att genomföra studien var att intervjua sex idrottslärare som jobbar på olika skolor. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är inte kurator, psykolog eller pappa till alla barn, jag är inte bilmekaniker heller” : En studie om idrottslärares yrkesetiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Veronica Björkenstig; [2015]
  Nyckelord :Etik; Dilemma; Idrott- och hälsa; Skola;

  Sammanfattning : AimThe compulsory school attendance in Sweden means that all children are obligated to go to school. This makes great demands on those who work in the school, especially the teachers. Schools are complex units. In school, teachers face all kinds of ethical dilemmas on a daily basis. LÄS MER

 5. 5. När finns tid för fysisk aktivitet? : skolledares syn på fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mattias Svärd; [2014]
  Nyckelord :Lärare; idrott och hälsa; daglig fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar:Studien grundas i ramfaktorteorins antaganden om påverkbara och icke påverkbara faktorer inom skolans verksamhet, ur skolledares synvinkel. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som, ur skolledares synvinkel, främjar eller begränsar möjligheterna att erbjuda eleverna i grundskolans årskurs 6-9 daglig fysisk aktivitet. LÄS MER