Sökning: "Att stärka elevers självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Att stärka elevers självkänsla.

 1. 1. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet : en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Björklund; Malin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :teacher s response; poverty; teacher; student; self-esteem; bemötande; ekonomiskutsatthet; lärare; elev; självkänsla;

  Sammanfattning : Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att allt fler familjer lever i ekonomisk utsatthet. Denna studie har sin utgångspunkt i termen relativ fattigdom som innebär att fattigdom ställs i relation till individens sociala kontext. LÄS MER

 3. 3. Vilja att lära : Lärares erfarenheter kring faktorer som påverkar elevers inre motivation i att utveckla sin kommunikativa förmåga i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Carolin Holgersson; Gustafsson Hanna; [2016]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; matematik; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som enligt matematiklärarna i årskurs 4-6 påverkar elevers förmåga att känna inre motivation då de kommunicerar matematiskt. Till syftet hör även att undersöka hur dessa matematiklärare beskriver att de undervisar och lektionsplanerar för att stärka elevers inre motivation då de kommunicerar matematiskt samt hur undervisningen i att utveckla den kommunikativa förmågan uppfattas av eleverna. LÄS MER

 4. 4. En studie om elevers hälsa och välbefinnande i fritidshem och skola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helen Friberg; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; skola; hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : BakgrundI bakgrunden redogörs fritidshemmets framväxt, miljöns påverkan på hälsan, hur skolan kan arbeta för att stärka elevernas självkänsla och vilka effekter som rörelseträning har på eleverna.SyfteSyftet är att undersöka hur elever i årskurs 3 som är inskrivna på ett fritidshem uppfattar sin hälsa, sitt välbefinnande och sina kamratrelationer. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbete för att hjälpa elever i matematiksvårigheter : Stöttande av affektiva sidor och matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Blomberg; [2015]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; affektiva aspekter; undervisningsmetoder; dyskalkyli; konkret till abstrakt;

  Sammanfattning : PISA undersökningarna har visat att svenska elevers matematikkunskaper är låga jämfört med elever i andra länder. Det är något som blivit omdiskuterat. För att förändra det här krävs det att lärare besitter pedagogiska kunskaper. LÄS MER