Sökning: "Attachment"

Visar resultat 1 - 5 av 1212 uppsatser innehållade ordet Attachment.

 1. 1. Socialt nätverk: en skyddsfaktor eller en riskfaktor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marion Söderberg; Marielle Everholt; [2023]
  Nyckelord :Intimate partner violence; adolescence; social network; attachment theory; social learning theory; Våld i nära relationer; ungdomar; socialt nätverk; anknytningsteori; social inlärningsteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intimate partner violence (IPV) is a major social problem and complex subject with a lack of research. Youths are a particularly vulnerable group when it comes to IPV. A larger risk of exposure and experience of violence during the teenage years may contribute to a larger risk of violent relationships in the future. LÄS MER

 2. 2. A study on consumer perception of clothes repair and opportunities for brand intervention

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hai Ly Pham; Ankita Kanjilal; [2023]
  Nyckelord :repair; clothing; circular economy; consumer behaviour; brand intervention;

  Sammanfattning : Repairing is one of the alternative business alternatives at the end-of-life phase of clothing, that is seen to be a potential solution for the biggest challenge that the fashion industry faces today - waste. The purpose of this research is to extend our collective understanding of consumers’ value in clothes that lead to their willingness to keep a garment in use for longer. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers uppfattningar på anknytning vid inskolning : En kvalitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Holmstedt; Isra Emad Al-Asadi; [2023]
  Nyckelord :Attachment; educators; preschool; schooling; schooling methods.; Anknytning; förskola; inskolning; inskolningsmetoder; pedagoger.;

  Sammanfattning : Vår studies syfte är att öka kunskapen kring hur pedagoger uppfattar anknytning till barnen under inskolningen i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är ifrån John Bowlbys (1907-1990) anknytningsteori. Vi har använt oss utav en kvalitativ enkätstudie med sju respondenter för att besvara studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. Att upptäcka och förebygga våld : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter i arbetet med våldsutsatta barn och hur de upptäcker att barnet utsätts för våld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ferhatovic Jasmina; [2023]
  Nyckelord :exposure to violence; children; professionals; report; discover; relationship building; våldsutsatthet; barn; professionella; anmäla; upptäcka; relationsskapande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att, genom semistrukturerade intervjuer,undersöka professionellas erfarenheter i arbetet med barn som utsätts för våld. Intervjuerna inkluderade fyra socionomer som jobbar med olika uppgifter, skolkurator, socialsekreterare på mottagningsenheten för inkomna anmälan, socialsekreterare på utredningsenheten och socialsekreterare på kriscentrum som jobbar med frivilliga insatser för personer utsatta för våld. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarns trygga relationer till pedagoger utifrån deras verbala och icke-verbalak ommunikation : - En kvalitativ observationsstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Grattan; Johanna Gullberg; [2023]
  Nyckelord :Attachment; security; comfort; relationships; secure base; safe haven; children; preschool teacher; verbal and non-verbal communication; interaction.; Anknytning; trygghet; tröst; relationer; trygg bas; säker hamn; barn; pedagog; verbal och icke-verbal kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Trygga relationer mellan pedagog och barn har minskat i förskolan. Trots det visar tidigare forskning på det tydliga samband som finns mellan barns trygghet och deras utveckling samt lärande. LÄS MER