Sökning: "Attityd-beteende gap"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Attityd-beteende gap.

 1. 1. Hemmet är mitt provrum!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Daniel Brito Åström; Itthirit Tongpunchang; [2022]
  Nyckelord :returbeteende online; e-handel; modehandel; returpolicy; miljömässig hållbarhet; attityd-beteende gap; kognitiv dissonans.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har kommit fram till att e-konsumenter äger en bristande kunskap om miljöpåverkan av returer och influeras av liberala returpolicyer, men även av den bristande produktinformationen upplevd inom e-handeln. Dessa faktorer resulterar i att e-konsumenter återspeglar en stark ansvarslöshet gentemot de negativa effekterna av returer. LÄS MER

 2. 2. Vad händer vid avslöjad Greenwashing? : - Ur det miljömedvetna konsumentperspektivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jönander; Sofia Silfver; [2022]
  Nyckelord :marketing; consumer-behavior; greenwashing; sustainability; attitude-behavior gap; marknadsföring; konsumentbeteende; grönmålning; hållbarhet; attityd-beteende gapet;

  Sammanfattning : This thesis investigates through focus groups the effect of greenwashing from theenvironmentally conscious consumer perspective. The study deepens the understanding of attitudes and purchase intentions before and after the revealing that the marketing campaignwere criticized as greenwashing. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisningens potentiella framtid : Koldioxidekvivalent-märkningens påverkan på attityd och köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Jacobsen-Lööv; Martin Westblom; [2022]
  Nyckelord :CO2-ekvivalentmärkning; attityd-beteende-gap; varumärke; hållbarhetsredovisning.;

  Sammanfattning : Redovisning av koldioxidekvivalenter på produktförpackningar har blivit vanligare i takt med att hållbarhetsfrågor blivit mer aktuella. I uppsatsen undersöktes CO2-ekvivalentredovisningens påverkan på konsumenters attityd mot varumärken utifrån de fem parametrarna: koppling tillCSR, transparens, identifiering, etisk och politisk konsumtion samt igenkännbarhet. LÄS MER

 4. 4. Friluftsmänniskor har ryggen fri - En kvalitativ studie om hur konsumenter av friluftskläder förklarar hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Lepenica; Jeanna Lindstedt; Hanna Tapper Uudelepp; [2021]
  Nyckelord :Attityd-beteende gap; Kognitiv dissonans; Friluftsklädesbranschen; Hållbar konsumtion; Förklaringar.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur förklarar konsumenter hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och beteende vid konsumtion av friluftskläder? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter förklarar och beskriver diskrepansen mellan hållbarhetsattityden och beteendet vid konsumtion av friluftskläder. Vidare belyses detta utifrån teoretiska ramverk gällande hantering av gapet för att tillföra ett mer förklarande perspektiv till fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Barriärer för hållbara investeringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Benke; Filippa Kjellberg; Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :Barriärer; Gap; Hållbarhet; Intention; Attityd; Beteende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Barriärer för hållbara investeringar Seminariedatum: 2021-06-02 Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Julia Benke, Filippa Kjellberg, Ida Svensson Handledare: Peter Svensson Nyckelord: Barriärer, Gap, Hållbarhet, Intention, Attityd, Beteende Forskningsfråga: Vilka barriärer försvårar hållbara investeringar? Syfte: Studien syftar till att bidra med ny kunskap som ämnar att identifiera och förklara potentiella barriärer som försvårar förverkligandet av individens intention att investera hållbart samt identifiera möjliga förklaringar till varför det finns ett gap mellan hur individen vill agera och hur individen faktiskt agerar. Metod: Studien som är av kvalitativ karaktär har en abduktiv ansats. LÄS MER