Sökning: "Attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 4119 uppsatser innehållade ordet Attityd.

 1. 1. Svenska behandlares syn på religion och andlighet i psykoterapi - en pilotstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Hanberger; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studier tyder på att religiositet och andlighet sällan berörs i psykoterapeutisk behandling och att behandlare upplever att de saknar kunskap inom området. Den aktuella pilotstudiens syfte var att undersöka hur svenska psykoterapeutiska behandlare förhåller sig till att integrera religiösa och andliga frågor i psykoterapeutisk behandling, mätt genom det självskattade formuläret RSIPAS. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av ekonomibranschen. Ekonomers attityd till digitalisering inom ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Hugosson; Cajsa Sveningsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :digitalisering; ekonomi; ekonomibranschen; individ; yrkesroll; förändring; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitalisering är något som förändrar yrken och samhället i stort. Ekonomibranschen är i ständig förändring till följd av just digitalisering. Även om det ses som nödvändigt kan attityden till denna förändring variera hos ekonomer. LÄS MER

 3. 3. Attityd till skatt - En kvantitativ analys av individens attityd till att undvika skatt, både utifrån regelrätta och lagbrytande scenarion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Simon Pasula; [2024-02-14]
  Nyckelord :skatt; skatteattityd; skattebenägenhet; skatteundvikande; skattemoral; ssf;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga studie ämnar att utforska och förstå de faktorer som påverkar individens inställning till skatt i form av att undersöka agerandet i hypotetiska skattescenarion där individen kan uppskatta sin sannolikhet att göra handlingar som undviker skatt. För att analysera sambanden mellan bland annat politiska ideologier, syn på omfördelning och individuella skillnader i relation till skatteattityder har faktor- och regressionsanalyser genomförts. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED DIAGNOSEN EMOTIONELLT INSTABILT PERSONLIGHETSSYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalie Rowe; Yasna Sadr; [2024-01-30]
  Nyckelord :Attityd; emotionellt instabilt personlighetssyndrom; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är en psykiatrisk diagnos som medför betydande svårigheter inom emotionell reglering, interpersonella relationer och impulskontroll samt medför symtom som bland annat självskadebeteende, suicidalitet, känslomässig reaktivitet, kronisk tomhet och en rädsla för att bli övergiven. Riskfaktorer för att utveckla EIPS är exponering för en invaliderande miljö och traumatiska upplevelser under barndomen. LÄS MER

 5. 5. Kan du, vill du, vågar du? : - En kvantitativ enkätstudie om gymnasieelevers kunskap om och attityder till skolkurativt arbete samt benägenhet att vända sig till skolkuratorn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Filippa Newman Hedin; Victoria Johansson; [2024]
  Nyckelord :School counselor; school curative work; social work; stigma; attitude; survey; secondary students; Theory of Planned Behavior; skolkurator; skolkurativt arbete; socialt arbete; stigma; attityd; enkät; gymnasieelever; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : Previous research has shown there is a lack of studies made about school counselors and their work with secondary school students, especially in a Swedish context. Although the research is limited, there are a few studies who can show that there is a distancing of students towards school counselors and students seeking help, but there also seems to be a lack of direction that makes school counselors work tasks to appear unclear. LÄS MER