Sökning: "Attractive workplace"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Attractive workplace.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Attraktivt arbete inom äldreomsorgen : Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Kristine Berglind Hallberg; Carina Olsén; [2020]
  Nyckelord :Elderly care; Attractive workplace; Assistant nurses; Care assistant; Home care; Retirement home; Äldreomsorg; Attraktivt arbete; Undersköterskor; Vårdbiträden; Hemtjänst; Omsorgsboende;

  Sammanfattning : Titel: Attraktivt arbete inom äldreomsorgen - Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden? Bakgrund och problematisering: Inom de närmaste åren kommer fler människor vara i behov av omvårdnadsinsatser. Detta på grund av att människan lever längre och därmed också har flera sjukdomsbilder och är i behov av en mer omfattande omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. "Det är vardag" : - En kvalitativ studie om hur första linjens cheferupplever personalbrist i den svenska äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Armin S-Darban; Ebba Johansson; [2020]
  Nyckelord :personal shortage; first line managers; elderly care; social work; Personalbrist; första linjens chefer; äldreomsorgen; socialt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain an understanding of how first-line managers in the elderly care experience and manage staff shortages. With the help of six different first-line managers, a qualitative study was conducted by collecting material with the help of interviews. LÄS MER

 4. 4. #älskarmittjobb: En kvalitativ diskursanalys av ambassadörskap på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maria Eklund; Annika Jönsson; [2020]
  Nyckelord :ambassadorship; discourse analysis; self-presentation; forms of capital; LinkedIn; social media; the knowledge society; sustainable lifestyle; ambassadörskap; diskursanalys; intrycksstyrning; Bourdieu kapitalteori; sociala medier; kunskapssamhället; hållbar livsstil; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns idag en ökad förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll i organisationer, vilket kan förstås genom begreppet ambassadörskap. Samtidigt som organisationen vill uppmuntra sina anställda att agera som ambassadörer på sociala medier, vill man också kontrollera medarbetarnas röst för att säkra ett enhetligt budskap. LÄS MER

 5. 5. Meet the needs of tomorrow's employees : How potential employees perceive the Swedish banking industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isabelle Danielsson; Matilda Hellqvist; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer value proposition; innovation; digitalization; transformation; potential employees; Employer branding; employer value proposition; innovation; digitalisering; transformation; potentiella anställda;

  Sammanfattning : The banking industry is experiencing a transformation where traditional actors are being challenged by newcomers with digital and innovative solutions. This transformation is affecting both customers, employees as well as potential employees. LÄS MER