Sökning: "Attraktiv stad"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Attraktiv stad.

 1. 1. Planering för cykelparkering vid bostaden - En studie av planeringsstrategier utifrån boendes perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Frida Dahlqvist; Hanna Järpedal; [2020]
  Nyckelord :Cykelparkering; Bostaden; Cykelplanering; Planeringsstrategier; Parkeringsplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are national goals in Sweden for increasing the proportion of trips made by bicycle. Many believe that this partly can be achieved by improving bicycle infrastructure and recently parking facilities have been gaining more attention in bicycle planning. LÄS MER

 2. 2. ”Hur ska vi lyckas med att sätta rötter i det nya?” : En kvalitativ studie om kirunabors upplevelser av den pågående stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tova Jenssen Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Kiruna; urban transformation; change; future and globalization; Kiruna; stadsomvandling; förändring; framtid och globalisering;

  Sammanfattning : Kiruna har alltid varit förknippad med gruvbrytningen som sker under jorden i gruvan. Den malmkropp som järnmalmen bryts ifrån har en lutning in under Kirunas nuvarande stadskärna. LÄS MER

 3. 3. Vardagslivet i skuggan av den moderniserade staden: En fallstudie av ett förflyttningsprojekt i Colombo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kristoffer Skill; Malin Wickström; [2020]
  Nyckelord :Modernization; Neoliberalism; Displacement; Social control; Social space; Informality;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie som berör ett förflyttningsprojekt av invånare i informella bosättningar, allmänt känt som slumområden, i Sri Lankas kommersiella huvudstad Colombo. FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030 belyser utvecklingen av den informella bostadssektorn som ett problem i flera utvecklingsländer, däribland Sri Lanka. LÄS MER

 4. 4. Hållbar cykelplanering i Linköping : En fallstudie av Cykellänken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :August Forsblad; Adnan Alagic; [2020]
  Nyckelord :local bike planning; sustainability; accessibility; security; traffic safety; lokal cykelplanering; hållbarhet; tillgänglighet; trygghet; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur kommuner kan arbeta med en hållbar cykelplanering i relation till begreppen tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. En fallstudie på projektet Cykellänken i Linköping har gjorts utifrån tre frågeställningar som behandlar tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Bygglek - En cirkulär förskola

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenny Lähdet; Kajsa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Design för dekonstruktion; design för remontering; arkitektur; paviljongförskolor; modulär; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Idag konsumerar byggbranschen 40% av världens resurser och ansvarar för 30% av allt avfall. Att bygga resurssnålt innebär att vi strävar att bevara material i bruk när behovet av byggnaden upphör, att vi använder material från förnybara källor och uppmuntrar till återbruk. LÄS MER