Sökning: "Audit review process"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Audit review process.

 1. 1. Granskning av hållbarhetsdokument – Kvalitet eller pro forma? : Fallstudie på revisorers perspektiv och granskningens påverkan på icke-professionella investerare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Lavett; Michael Sevastik; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Accounting; Sustainability Reporting; Audit; Auditor; Non-professional Investor; Quality; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapporter; Granskning; Revisor; Icke-professionella investerare; Kvalitet;

  Sammanfattning : Hållbarhetdokument har blivit mer vanligt förekommande de senaste åren och nu har hållbarhetsrapporter blivit lagtvingande för organisationer som uppfyller vissa kriterier. De hållbarhetsrapporter som upprättas utefter lagkraven har också ett krav på sig att få ett yttrande, på en begränsad nivå, från en revisor. LÄS MER

 2. 2. Revision inom privat och offentlig sektor: en jämförelse : En jämförande studie av granskningsprocessen för revision inom den privata sektorn och statlig revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Paulina Söderström; Suana Muric; [2019]
  Nyckelord :Audit review process; Riksrevisionen; Supreme Audit Institutions; public sector audits; audit quality; Granskningsprocess; Riksrevisionen; Supreme audit institutions; statlig revision; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2000-talet har ett antal skandaler skakat om revisionsbranschen, både inom den privata och den offentliga sektorn. Detta har väckt ett intresse för att undersöka hur revisionen går till inom dessa två sektorer. LÄS MER

 3. 3. Revisorer och informationskvalitet : Hur revisorer bedömer och utvecklar kvalitet i ekonomiska rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Leinonen; Anna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Accounting; auditing; information quality; rotation rules; Redovisning; revision; informationskvalitet; rotationsregler;

  Sammanfattning : Ur ett samhällsperspektiv är revision en viktig funktion där syftet är att kvalitetssäkra ekonomisk information samt skapa trygghet gentemot allmänheten. Digitaliseringens framväxt har skapat goda förutsättningar för att få fram relevant information där ett samspel mellan parterna är avgörande i säkerställandet. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby avloppsreningsverk i Falun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Maria Silfwerin; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; biogas; slam; rötning; membranbioreaktor; aktivslamprocess;

  Sammanfattning : Främby wastewater treatment plant, a 50 000 population equivalent (pe) municipal sewage treatment plant in Falun, faces large changes as aging technology, increasing load and stricter effluent quality requirements lead to a demand for upgrading the plant. The owner of the plant, Falu Energi & Vatten (FEV), have a vision of an energy neutral plant in the future. LÄS MER

 5. 5. Lagstadgad granskning av hållbarhetsrapporter : Hur skapar revisorn komfort i granskningsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Horn; Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Assurance; comfort theory; sustainability reports; auditor profession; materiality; statutory sustainability reporting; statutory assurance; Granskning; revision som komfort; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; lagstadgad hållbarhetsrapportering; lagstadgad granskning;

  Sammanfattning : I Sveriges Riksdag togs år 2016 ett beslut om lagändring som tvingar stora företag att lämna hållbarhetsrapporter och att låta företagets revisor granska rapporten. Det nya området som revisorer ställs inför, att granska hållbarhetsrapporter enlig lag, är ett outvecklat område där revisorer har lite erfarenhet. LÄS MER