Sökning: "August Bergstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden August Bergstrand.

  1. 1. Hur skiljer sig nyhetsvärderingen mellan sportnyheterna på SVT och TV4? - En kvantitativ innehållsanalys på Sveriges två ledande sportnyhetssändningar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Sebastian Nilsson; August Bergstrand; [2020-09-18]
    Nyckelord :Sport; news evaluation; gender; public service; commercialization; SVT; TV4.;

    Sammanfattning : Aim of thesis:​ The aim of this study is to contribute to a better understanding of the differences between Swedish public service and commercial news media, within sports. The two units used in the analysis are the leading Swedish sport news programs Sportnytt (public service) and TV4-Sporten (commercial). LÄS MER