Sökning: "August Bohman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden August Bohman.

  1. 1. Etiskt ledarskap i säljande organisationer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Moa Bohman; Evelina Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Ethical leadership; ethical behavior; ethical climate; selling organizations; Etiskt ledarskap; etiskt beteende; etiskt klimat; säljorganisationer;

    Sammanfattning : Titel: Etiskt ledarskap i säljande organisationer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Moa Bohman och Evelina Nilsson. Handledare: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson och Maria Fregidou-Malama. Datum: Augusti 2015. LÄS MER