Sökning: "August Sandin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden August Sandin.

  1. 1. Effekten av P/E och PEG på aktieavkastning: En jämförelse mellan höga och låga värdemultiplar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :August Sandin; Douglas Tindberg; [2018]
    Nyckelord :P E; PEG; Investeringsstrategi; Effektiva marknadshypotesen; Beteendeekonomi.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om nyckeltalen P/E och PEG har en effekt på totalavkastning för svenska bolagsaktier genom att titta på perioden 2007-2016. Studien syftar även till att undersöka om värdestrategier och tillväxtstrategier genererar skild årlig totalavkastning för bolag listade på Stockholmsbörsen. LÄS MER