Sökning: "Augustenborg"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Augustenborg.

 1. 1. Approaching sustainable stormwater management : investigating the hydrologic cycle for sustainable landscape design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Angelica Gyllenbäck; [2019]
  Nyckelord :hydrologic cycle; sustainability; stormwater management; urban; Augustenborg; Tåsinge Plads; Benthemplein Square;

  Sammanfattning : The global population is known to be increasing, by which urbanisation is expanding and demanding more space. Many issues occur through the spreading of impermeable surface in which some of the more pressuring compartments lie within hydrology, such as access to freshwater, spread of pollution and flooding. LÄS MER

 2. 2. Hållbara bostäder åt alla? -En studie av Ekostaden Augustenborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Skinnars; Miriam Skött; [2018]
  Nyckelord :Sustainable urban development; gentrification; Ecological Gentrification; Green lifestyle; Qualitative interviews;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till diskussionen kring en hållbar stadsutveckling i Malmö, främst genom att belysa konflikterna mellan hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet). Studien omfattar området Ekostaden Augustenborg där Malmö stad tillsammans med MKB utfört en omfattande upprustning med miljöprofil. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av vattenkvaliteten i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Kristoffer Eliasson; [2018]
  Nyckelord :avloppsteknik; avrinning; dagvatten; föroreningar; tungmetaller; skötsel; Augustenborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagvatten är regnvatten som hamnar på hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Traditionellt sett har detta letts bort via olika rörledningar under marken för att sedan ledas till en recipient som ett vattendrag, en sjö eller ett hav. LÄS MER

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sofia Kac; [2017]
  Nyckelord :Dagvatten; Hållbart; Magasinering; Augustenborg; Svackdiken; Regnbäddar; Öppen; Infilitrationsytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. LÄS MER

 5. 5. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER