Sökning: "Augusto Boal"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Augusto Boal.

 1. 1. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. De förtrycktas teater : Antanas Mockus arbete för samhällsförändring i Bogotá

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Åse Gullmarstam; [2010]
  Nyckelord :Augusto Boal; Antanas Mockus; teater; de förtrycktas teater ; Bogotá; samhällsförändring; pedagogik; konst; deltagande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie utgår från det teoretiska ramverket om teorin och metoden 'de förtrycktas teater'. Augusto Boal formade 'de förtrycktas teater' utifrån tanken om att teatern skulle vara ett vapen för folket i förändring av samhällets strukturer och normer. LÄS MER

 3. 3. Teater för försoning: Hur forumteater kan användas som metod för att främja psykosocial försoning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Irina Bernebring Journiette; [2008]
  Nyckelord :Försoning; Teater; Third space; Elicitive; Balkan; Theater theory and history; Teatervetenskap; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Arts and Architecture; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Theatre is often seen as an act to entertain or provoke, however the main argument of this paper is that theatre also can be seen as a process to build peace. This study focuses on and explores how artistic processes, such as Forum Theatre developed by Augusto Boal, can be used as a method to promote psychosocial reconciliation in war-shattered areas. LÄS MER

 4. 4. Jokern – dialogkonstnär i spelet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Agneta Josephson; [2006]
  Nyckelord :Joker; Jokring; Forumteater; Theatre of the Oppressed; Fenomenografi; De förtrycktas teater; Dramapedagogik; Drama; Pedagogiskt drama; Augusto Boal;

  Sammanfattning : SammanfattningI stora delar av världen används forumteater för att motverka förtryck. När forumteater spelas har jokern en nyckelroll. Undersökningens syfte är att ta reda på vad de i studien ingående jokrarna uppfattar som jokring och hur de uppfattar jokring samt att skapa beskrivningskategorier för dessa uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Forumteater är något mer - En interaktiv teaterform som pedagogisk metod

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Karin Stjärne; [2004]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inledningsvis ges en bakgrund till teaterformen med dess historiska och pedagogiska förankring. Begrepp som behandlas är förändring och reflektion samt hur dessa kan ses i relation till dramapedagogik. Forskning inom dramapedagogik i Sverige visar att Forumteatern kan placeras inom ett kritiskt frigörandeperspektiv. LÄS MER