Sökning: "Aurela Arifaj"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aurela Arifaj.

 1. 1. En undersökning av representationer av kön och genus i samhällsorienterade läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurela Arifaj; [2019]
  Nyckelord :genus; hierarki; heteronormativitet; kön; SO-läromedel; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur genus representeras i två stycken vanligt använda SO–läromedel avsedda för elever i årskurs F-3. Syftet har också varit att undersöka om det har skett förändringar på hur nya SO-läromedel framställer kön och genus vilket har diskuteras i relation till den tidigare forskning som gjorts. LÄS MER

 2. 2. Samhällsorienterande läromedel ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurela Arifaj; [2018]
  Nyckelord :gender perspective; gender; social oriented study materials; equality;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöker jag några forskares granskning av samhällsorienterade läromedel ur ett genusperspektiv. De frågeställningar som ligger till grund för denna kunskapsöversikt är: Vilket utrymme ges för kvinnorna i de granskade SO-läromedlen? Hur framställs kvinnor/flickor och män/pojkar i dessa? Hur förklaras den eventuella skillnaden? För att besvara mina frågeställningar har ämnesrelaterade sökord använts i olika databaser vilket gett ett brett utbud av olika källor för mitt ämnesområde. LÄS MER