Sökning: "Aurora Hasselberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aurora Hasselberg.

  1. 1. Ett webbaserat program i mindfulness och medkänsla : Effekter på stress och tidsperspektiv i en grupp unga vuxna

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Aurora Hasselberg; [2018]
    Nyckelord :Mindfulness; self-compassion; perceived stress; time perspective; intervention; emerging adulthood; Medveten närvaro; självmedkänsla; upplevd stress; tidsperspektiv; intervention; unga vuxna;

    Sammanfattning : Denna studie syftade till att utvärdera effekter av ett webbaserat mindfulness– och medkänslabaserat program (MMSU: mindfulness och medkänsla för stressade unga) på upplevelser av stress och tidsperspektiv. Av 93 unga vuxna mellan 18-25 år identifierades 84 som stressade och fördelades slumpmässigt till MMSU eller väntelista (VL). LÄS MER