Sökning: "Autism aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Autism aktiviteter.

 1. 1. En applikation som stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorder; react native; adhd; autism; application; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; react native; adhd; autism; applikation;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp diagnoser som påverkar hur hjärnan hanterar information och kan ge svårigheter med koncentration, reglera uppmärksamhet, minne m.m. En metod som används för att ge stöd till personer NPF är Tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 2. 2. Autism, matematik och kommunikation utvecklande matematikdidaktiska strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Wahlström; Jeanette Göransson; [2019]
  Nyckelord :autism; didactics; communication; mathematics; mathematical communication skills;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om matematikdidaktiska strategier för elever inom AST. Den kvalitativa studien bygger på intervjuer av lärare i verksamheter som är speciellt inriktade mot elever inom AST. Som teoretiska ramverk i studien har vi varit inspirerade av grundad teori och sociokulturell perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska utredningar och interventioner i skolan för barn med autismspektrumtillstånd : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Ronja Lindén; Alexandra Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Autism; activity and participation; sensory interventions; challenging behavior; occupational justice; Autism; aktivitet och delaktighet; sensoriska interventioner; utmanande beteende; aktivitetsrättvisa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar på att barn med funktionsnedsättningar vill delta i alla aktiviteter i skolan men att de inte kan. Detta kan bero på brist på anpassningar och stöd, insatser kopplade till arbetsterapeutens kompetensområden. LÄS MER

 4. 4. Barn med högfungerande autismspektrum diagnos och deras upplevelse av rörelse och aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Petra Hörnicke Hammarbäck; Karin Lamberg; [2019]
  Nyckelord :High functioning autismspectrum disorder; physical activity; experience; qualitative method; Högfungerande autismspektrum diagnos; fysisk aktivitet; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med högpresterande autismspektrum diagnos (HFASD) har svårigheter med socialt samspel, ökad känslighet för sinnesintryck samt svårigheter att starta upp och avsluta aktiviteter. Dessa svårigheter samspelar i olika grad hos olika individer men innebär att dessa barn har en betydligt mindre fysiskt aktiv vardag än jämnåriga barn. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER