Sökning: "Autismspektrum"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Autismspektrum.

 1. 1. Kramar med ramar : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare ser på arbetet med barn inom autismspektrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hannah Askling; Matilda Hedendahl; [2019]
  Nyckelord :Förskola; specialförskola; autismspektrum; dilemma; inkludering; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare ser på svårigheter och möjligheter för barn inom autsimspektrum, i en förskola respektive en specialförskola. Det blir allt vanligare att yngre barn får en tidig diagnosering i dagens samhälle. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa metoder i relation till inkludering i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lövgren Annika; Karoline Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Exkludering; Inkludering; Kommunikativa metoder; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om respondenterna använder kommunikativa metoder, i sådant fall vilka kommunikativa metoder används samt hur personalen motiverar sina val och i vilken utsträckning metoderna används. Utgångspunkten i vår studie grundades på upplevelsen av att kommunikativa metoders användningsområde inom förskolan skiljer sig åt mellan Sverige och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Barn med högfungerande autismspektrum diagnos och deras upplevelse av rörelse och aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Petra Hörnicke Hammarbäck; Karin Lamberg; [2019]
  Nyckelord :High functioning autismspectrum disorder; physical activity; experience; qualitative method; Högfungerande autismspektrum diagnos; fysisk aktivitet; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med högpresterande autismspektrum diagnos (HFASD) har svårigheter med socialt samspel, ökad känslighet för sinnesintryck samt svårigheter att starta upp och avsluta aktiviteter. Dessa svårigheter samspelar i olika grad hos olika individer men innebär att dessa barn har en betydligt mindre fysiskt aktiv vardag än jämnåriga barn. LÄS MER

 4. 4. Stödinsatser för arbete vid psykiska funktionshinder : - En studie om Arbetsförmedlingens möjligheter att ge stöd till unga vuxna med diagnos inom autismspektrum.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Donatella Hultin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Autism och läsförståelse : Vilka erfarenheter delger några lärare och vad visar ny interventionsforskning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kersti Vikström; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; autism; läsförståelse; interventioner; kognitiva förmågor;

  Sammanfattning : Syftet med studiens två undersökningar, var att kring läsförståelsearbete och autism synliggöra både vad några lärare säger och vad aktuell interventionsforskning (2015 -) påvisar utifrån olika perspektiv, samt även jämföra dessa delar. Läsning vilar på flera grunder, språkliga, metaspråkliga och metakognitiva förmågor samt textens medium och hur den framställs. LÄS MER