Sökning: "Autismspektrumtillstånd AST"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Autismspektrumtillstånd AST.

 1. 1. Ensamhet bland individer med autismspektrumtillstånd. : En kvalitativ studie med fokus på individer med autismspektrumtillstånd egna upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Bohman; Lars Andersson; [2022]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; ensamhet; stöd; bemötande; KASAM; stigmatisering; stämpling;

  Sammanfattning : Individer med autismspektrumtillstånd (AST) är en sårbar grupp där kunskapsluckorna är många. Flera individer upplever bland annat social isolering, stigmatisering, resursbrist, otillräckliga kunskaper hos skol- och vårdpersonal och maktlöshet. LÄS MER

 2. 2. “Det handlar ju om att lära känna eleven och förstå hur han eller hon fungerar” : En studie om pedagogers upplevelser av arbetet med grundskoleelever med autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Celinne Bergvall; Angelica Larsson; [2022]
  Nyckelord :Skola; AST; Anpassningar; Relationellt perspektiv; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogers upplevelser av framgångsfaktorer i arbetet med elever med AST (autismspektrumtillstånd). Detta genomfördes utifrån ett relationellt perspektiv, med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 4. 4. Likvärdig undervisning : En kvalitativ studie om specialpedagogers beskrivning av förskollärares kompetens att erbjuda undervisning för barn inom autismspektrumtillstånd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Jonasson Blank; Josefine Höjer; [2022]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; delaktighet och inkludering; förskolebarn; förskollärare; likvärdig undervisning; makt; specialpedagoger.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om specialpedagogers beskrivningar av förskollärares undervisning för barn inom autismspektrumtillstånd (AST). Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger beskriver förskollärares makt över undervisningen i förskolan och vilken betydelse det har för delaktighet och inkludering för barn inom AST. LÄS MER

 5. 5. Stöd för personer med autismspektrumtillstånd vid hälso- och sjukvårdsbesök : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Marcus Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Autism; Autism Spectrum Disorder; Healthcare; Nurse; Patient; Autism; Autism Spektrum Störning; Hälso- och sjukvård; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården kommer med största sannolikhet någon gång i sitt yrkesutövande stöta på personer med AST och kunskap om att vårda dessa personer är därför nödvändigt för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syfte Studiens syfte är att beskriva kunskapsläget om stödjande och hindrande faktorer för personer med Autismspektrumtillstånd i mötet med hälso- och sjukvården relaterat till deras neuropsykiatriska funktionsnedsättning. LÄS MER