Sökning: "Automation i projektering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Automation i projektering.

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. Generativ design vid bostadsutformning : En fallstudie om teknikens potential och kravtillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Holm; [2020]
  Nyckelord :Generativ design; kravtillämpning; bostadsutformning; designautomation; typhus;

  Sammanfattning : Ökad planering och kontroll av projektering i byggprojekt kan leda till tidsbesparingar och kvalitetsförbättringar, menar Lidelöw, Stehn, Lessing och Engström (2015). Computer Aided Design (CAD) är en teknik som vanligtvis används för att stödja framställningen av ritningar under projekteringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 4. 4. Parametrisk Design

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Solin Zakhoy; Diana Safeen Butros; [2019]
  Nyckelord :Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-model; Retaining wall; Rhinoceros; Grasshopper; Parametric modeling; Microsoft Excel; Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-modell; Stödmur; Rhinoceros; Grasshopper; Parameterstyrd modellering; Microsoft Excel;

  Sammanfattning : I samband med digitaliseringens intåg har nya förbättrade BIM-verktyg börjat användas för att effektivisera konstruktörens arbete. Med hjälp av implementering av grafiska tredjepartsprogram kan BIM verktygen bidra med ökat funktionalitet. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av LCA - och LCC - beräkningar för anläggningskonstruktioner : Ett verktyg för hänsynstagande av miljö och kostnad i tidigt projekteringsskede

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Linder; Emil Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Automation; BIM; Tekla Structures; Excel; VBA; Programming; Klimatkalkyl; LCA; LCC; Automatisering; BIM; Tekla Structures; Excel; VBA; Programmering; Klimatkalkyl; LCA; LCC;

  Sammanfattning : Vid projektering av ett byggnadsverk är det viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan och kostnader under hela konstruktionens livslängd. Detta görs genom så kallade livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnadsanalyser (LCC-analys). En LCA berör miljöaspekter och potentiell miljöpåverkan genom en produkts hela livscykel d.v. LÄS MER