Sökning: "Autonoma regioner"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Autonoma regioner.

 1. 1. Hur kan man med hållbara medel öka tillgången på vatten i en torr region? : ‐ En fallstudie i Arabsiyo

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Nasra Hassan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bristen på vatten är ett ständigt aktuellt problem på många regioner runtom i världen. Östafrika en region som har drabbats många gånger av torka är. Värst drabbade ärnomaderna som uppleverfärre betesmarker ochminskade skördar. Detta resulterar ett direktsamband mellan regnvattenmängden och tillgången på spannmål. LÄS MER

 2. 2. Nordiska autonoma öar : En komparativ studie av autonomierna Åland och Färöarna

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marielle Fellman; [2013]
  Nyckelord :Autonomi; regioner; Åland; Färöarna; ramlag; konstitutionell lag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ komparativ studie av autonomierna Åland och Färöarna. Frågeställningen för uppsatsen har varit att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan Ålands och Färöarnas självstyrelser, för att se om Färöarnas typ av självstyrelse kan vara en förebild för Åland. LÄS MER

 3. 3. Miljöanpassad offentlig upphandling : en komparativ flerfallstudie av regionala handlingsprogram för miljöupphandling i Spanien

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcos Alonso; [2010]
  Nyckelord :GPP; offentlig upphandling; miljöupphandling; IT-produkter; miljökrav; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : In Europe, the central governments are the ones to coordinate the international standards and strategies regarding GPP; Green Public Procurement. However in Spain a GPP program was introduced late and only applied to the Central Government Institutions, (AGEA) (BOE nr. 027, 2008). LÄS MER

 4. 4. Om inbördeskrig

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Carbonnier; Fredrik Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Lingvistisk Fraktionalisering; Autonoma regioner; Inbördeskrig; Kvantitativ; Etnisk Fraktionalisering; Konflikter; Religiös Fraktionalisering; Inomstatliga Konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra till teoriutveckling inom området som berör inomstatliga väpnade konflikters varaktighet. Vi ställer elva hypoteser om hur olika variabler påverkar inomstatliga väpnade konflikters varaktighet som vi sedan analyserar kvantitativt. En del av hypoteserna är kopplade till Colliers (et al. LÄS MER