Sökning: "Autonomi i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Autonomi i förskolan.

 1. 1. Kan förskolläraryrket ses som en profession? Fem förskolechefers syn på förskollärares kompetens, yrkesidentitet och status.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Sjöberg; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med forskning om förskolechefers erfarenheter och syn påförskollärararyrkets specifika kompetenser, yrkesidentitet, samt om lärarlegitimationen harbidragit till en förhöjd status. Med detta som utgångspunkt tyckte vi att det skulle vara intressantatt undersöka förskolläraryrket i relation till professionsteorin, för att se om förskolläraryrket kandefinieras som en profession. LÄS MER

 2. 2. ”Stillasittande barn - finns det?” - En studie om barns rörelsemönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Höglund Dessfelt; Marina Larsson; [2019]
  Nyckelord :begränsning; främjande; fysisk aktivitet; lärande; normer; Piaget; preoerationella stadiet; rörelse;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som utfört en studie med syfte att synliggöra hur förskolans normer och regler kan begränsa alternativt främja barns rörelsebehov inomhus. Tidigare forskning visar att en aktiv livsstil har en god inverkan på hälsan och att rörelser påverkar den kognitiva utvecklingen positivt. LÄS MER

 3. 3. "Vi är alla viktiga" - olika aktörers förståelse av förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlott Hemberg; Cecilia Klevenborn; [2015]
  Nyckelord :aktör; diskurs; förskollärare; institution; struktur; makt; social konstruktion; socialkonstruktionistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna text syftar till att undersöka hur förskolans olika aktörer ser på sin verksamhets innehåll samt om det går att koppla den förståelsen till en viss kategori av aktör. Studien vill försöka klargöra huruvida förskolans aktörers har förståelse för hur de påverkar varandra. LÄS MER

 4. 4. Förskolläraren som närbyråkrat - En ontologisk spänning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Ringholm; [2015]
  Nyckelord : Professionell;  närbyråkrat;  autonomi;  förtroen;

  Sammanfattning : När läroplanen för förskolan kom till fick förskollärarna en nya roll, och syftet med vårt arbete är att undersöka denna nya roll som förskollärare har tillskrivits och hur förskollärarna upplever den. Fredriksson (2010) skriver i sin avhandling Marknaden och lärarna -­ Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap om två modeller, den professionella och den byråkratiska modellen. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarprofessionen ur ett förskollärar- och föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Wernberg; Therese Persson; [2014]
  Nyckelord :autonomi; läroplanen för förskolan; profession; professionalisering;

  Sammanfattning : I Förskollärarprofessionen ur ett förskollärar- och föräldraperspektiv författad av Jenny Wernberg och Therese Persson, studeras förskollärares och föräldrars syn på och uppfattningar om förskollärarens profession samt likheter och skillnader mellan dem. Vi har även studerat hur läroplanens införande har påverkat förskollärarnas professionalisering. LÄS MER