Sökning: "Ava Mahmoudi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ava Mahmoudi.

  1. 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ava Mahmoudi; [2019-04-09]
    Nyckelord :Samverkan; Collaborative Governance; samverkansprojekt; arbetsmarknadsinsatser; nyanlända;

    Sammanfattning : Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. LÄS MER