Sökning: "Avancerad hemsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Avancerad hemsjukvård.

 1. 1. När den man älskar vill dö hemma. Anhörigas emotionella upplevelser av vård i hemmet vid livets slutskede.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Eriksson; Sanna Lindfors; [2019-08-16]
  Nyckelord :Vård i livets slutskede; Avancerad hemsjukvård; Familjecentrerad vård; Anhöriga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av människor önskar att få dö i sitt eget hem omgiven av sin familj. När en person önskar att dö i hemmet finns hemsjukvård som är specialiserad på vård i livets slutskede. LÄS MER

 2. 2. Brytpunktssamtal för äldre personer : en registerstudie i palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Helene Nilsson; Anna Strauss; [2019]
  Nyckelord :Breakpoint conversation; district nurse; four cornerstones in palliative care; palliative care; elderly people; Brytpunktssamtal; distriktssköterska; fyra hörnstenar i palliativ vård; palliativ vård; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård kommer att öka i takt med att befolkning blir äldre och lever allt längre. Det kommer bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar som har andra sjukdomsförlopp jämfört med cancer. Det är viktigt för kvaliteten av den palliativa vården att brytpunktssamtal erbjuds. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården – utifrån distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ayse Kaya; Anemone Nordin; [2019]
  Nyckelord :patientsäkerhet; distriktssköterska; sjuksköterska; hemsjukvård; vårdskada; patientperspektiv; samarbete; kompetens;

  Sammanfattning : Mer än var tredje patient som vårdas i hemmet drabbas någon gång av en vårdskada. Det kan handla om fall, undernäring, trycksår, läkemedelsavvikelser eller vårdrelaterade infektioner. Vården i den kommunala hemsjukvården utvecklas successivt till att bli allt mer avancerad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård i hemmet : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Paldanius; Djina Ristic; [2019]
  Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; hemsjukvård; samarbete; etiska problem;

  Sammanfattning : Palliativ vård i hemmet ökar i samhället samtidigt som allt fler väljer att dö i hemmet och palliativa vården har som syfte att lindra lidande och öka livskvalitén. I samband med detta möter sjuksköterskan en allt mer avancerad och komplex vård som ställer krav i form av kompetens. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av omvårdnad utförd av patientansvarig sjuksköterska i kommunens hemsjukvård

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Carslöv; [2018]
  Nyckelord :hemsjukvård; sjuksköterska; kärnkompetens; patient; kompetens; trygghet; kontinuitet; teamarbete;

  Sammanfattning : Vården går idag mot att mer och mer bedrivas i patientens hem. Detta innebär att högre krav kommer ställas på legitimerad personal i kommunens hemsjukvård. Insatserna i kommunens hemsjukvård blir också mer avancerad och att vårda patienter i hemmet är väldigt komplext. LÄS MER