Sökning: "Avskrivningstid"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Avskrivningstid.

 1. 1. Teknoekonomisk analys för enskild slamförbränningsanläggning i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Vajstedt; [2018]
  Nyckelord :avloppsslam; förbränning; hållbar energiteknik;

  Sammanfattning : Avdelningen vatten och renhållning på Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) har idag avsättningsproblem på restprodukter som förekommer på kommunala avloppsreningsverket i Kiruna. Rensavfallet från första reningstaget blandas idag in tillsammans med flis och avfall i avfallspannan på Kiruna kraftvärmeverk. LÄS MER

 2. 2. Paketering av Fastigheter : Innebär paketeringsutredningen ett hot mot den svenska fastighetsmarknaden?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Karoumi; [2017]
  Nyckelord :Real Estate Law; Property Packaging; Commercial Real Estate; Fastighetsjuridik; Fastighetspaketering; Kommersiella Fastigheter; Fastighetsförsäljning;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv. På senare år har branschen upplevt stora framgångar, samt lyckats leverera goda resultat. Det är något som både främjats till följd av vårt överlag låga ränteläge, samt då branschen kännetecknats av en god lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Incitament för solenergi i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Nashed Rose-Marie; Olin Matilda; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för förnyelsebara energikällor ökat och den installerade effekten solcellsenergi väntas öka drastiskt i Sverige under de kommande åren (Bränström, 2014). Ännu är den förnyelsebara energin en relativt liten del av energiproduktionen och för att nå EU:s direktiv måste energin från förnyelsebara källor öka med drygt 25 procent fram till år 2020 (Jordbruksverket, 2014). LÄS MER

 4. 4. Kattrumpan på svaj på grund av ny praxis - Fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carina Borgman; [2015]
  Nyckelord :Kattrumpa; fastighetspaketering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paketering av fastigheter är idag en vanlig åtgärd inför en stundande försäljning av en eller flera fastigheter. Det vanligaste sättet att paketera en fastighet på är att ett dotterbolag bildas, varpå fastigheten överlåts till dotterbolaget till ett underpris. LÄS MER

 5. 5. En räkenskapens tid för bostadsrättsföreningar : - "En katt bland hermeliner..."

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Fredriksson; Mikael Wirén; [2014]
  Nyckelord :Anskaffningsvärde; avskrivningsmetod; avskrivningstid; bostadsrätt; bostadsrättslagen; bostadsrättsförening; periodisering; progressiv avskrivning; K2; K3; komponentavskrivning; kunskapsgap; linjär avskriving; stadgar; självkostnad; självkostnadsprincip; styrelse; underhåll; underhållsplan; årsavgift; årsredovisning; årsmöte och årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Vilka konsekvenser medför ett byte av avskrivningsmetod för bostadsrättsföreningar?Hur kan ett informations- och kunskapsgap förstås och hanteras? Syfte: Den här studien har en ambition att kartlägga och förstå effekterna av en förändrad tillämpning i fråga om matchnings- och avskrivningsmetod för olika intressenter på bostadsrättsmarknaden, och slutligen ge förslag på hur ett informationsoch kunskapsgap mellan berörda intressenter ska kunna förstås. Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats för att spegla berörda intressenters bild av ett speciellt fenomen. LÄS MER