Sökning: "Avsvavling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Avsvavling.

  1. 1. Nya krav på svavelinnehål i fartygsbränslen : Vad får ökad svavelutvinning från raffinaderierna för konsekvens på svavelmarknaden och miljön?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Joacim Dufva; Tobias Persson; [2016]
    Nyckelord :Svavel; Raffinaderi; Avsvavling; Svavelmarknad; Utsläppsregler;

    Sammanfattning : Detta arbete uppkom på grund av de nya utsläppsreglerna för svavel som IMO antog år 2008. Dessa innebar att fartygen i framtiden behövde köra på bränslen med lägre svavelhalt. Ett av alternativen som var aktuella då var att avsvavla produkterna mer i raffinaderierna. LÄS MER