Sökning: "Avtalsfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Avtalsfrihet.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. Tillägnelse av pantsatta aktier - Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hjörneby; [2020]
  Nyckelord :Sakrätt; EU-rätt; Insolvensrätt; Panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 37 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) stadgar att avtal om förverkande av pant är ogiltiga. Syftet med bestämmelsen är att skydda gäldenären mot situationer där maktobalansen mellan den presumtiva pantsättaren och panthavaren är väldigt stor. LÄS MER

 3. 3. Avtalsparters ojämna förhandlingsstyrkor. - En utredning av begreppet ”underlägsen ställning” och dess innebörd i kommersiella avtalsförhållanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Ekström Ståhl; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; avtalsparters styrkeförhållanden; underlägsen ställning; småföretagare; 36 § AvtL; AVLN; kommersiella avtalsförhållanden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om avtalsfrihet, principen om avtalsbundenhet och skyddsprincipen är tre principer som särskilt brukar framhållas inom det avtalsrättsliga området. Principen om avtalsfrihet innebär en frihet att själv avgöra om ett avtal ska ingås, vem avtalet ska ingås med och vad avtalsinnehållet ska vara. LÄS MER

 4. 4. Integrationsklausulers rättsverkan i svensk och engelsk rätt - Med en diskussion utifrån principen om avtalsfrihet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Österberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att omförhandla eller att inte omförhandla? – En studie av ändrade förhållanden i ljuset av avtalets roll i affärslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Ändrade förhållanden; Law and Economics; Law and Management; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Long-term commercial contractual relationships are characterized by an increased risk that changed circumstances will upset the contractual equilibrium. The main rule, according to Swedish law, is that agreements must be kept even if the contractual obligations have become more onerous for a contracting party as a result of changed circumstances. LÄS MER