Sökning: "Avvikande avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Avvikande avkastning.

 1. 1. Uppmålade emissionsmotiv – enbart ett medel eller också ett mål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Carlson; Emilia Johansson; Astrid Kållberg; [2019]
  Nyckelord :Nyemission; Motiv; Kapitalanvändning; BHAR; Multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om de emitterande bolagens efterföljande avkastning har ett samband med det tillförda kapitalets angivna och faktiska användning på den svenska aktiemarknaden. Den långsiktiga eventstudien har genomförts med en kvantitativ metod och ett deduktivt tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paulin Singh; [2019]
  Nyckelord :Ex-div effect; Ex-dividend day; Market efficiency; Abnormal returns; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Marknads-effektivitet; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. LÄS MER

 3. 3. Omvänd aktiesplit : Att göra eller inte göra?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Nygårds; Andreas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Business administration; finance; reverse stock split; abnormal return; Stockholm Stock Exchange; Företagsekonomi; finansiering; omvänd aktiesplit; avvikande avkastning; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Sammanfattning En omvänd aktiesplit ska inte ha någon direkt påverkan på ett företags värdering. Värdet är detsamma oavsett om företaget har fem utestående aktier á tjugo kronor eller en aktie á hundra kronor. Det är endast aktiepriset och antalet aktier som förändras. LÄS MER

 4. 4. Ex-dagseffekten i Sverige år 1961-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Stävegård; Louise Engström; [2019]
  Nyckelord :ex-dag; ex-dagseffekten; prisfallskvot; aktieomsättning; aktiemarknad;

  Sammanfattning : När ett företag ger utdelning till sina aktieägare bör priset på en aktie sjunka med ett värde motsvarande utdelningsbeloppet, givet att marknaden är effektiv. Tidigare studier har visat att så inte är fallet i realiteten, en effekt som kallas ex-dagseffekten. Denna uppsats undersöker ex-dagseffektens förekomst i Sverige över tid. LÄS MER

 5. 5. Nyemissioner i Sverige : Hur valet av motiv och emissionstyp påverkar aktieprestation och bolagsvärde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Dänhardt; David Gerby; [2019]
  Nyckelord :Seasoned equity offerings; motives; abnormal return; Fama-French three factor model; Finansiering; Nyemissioner; Motiv; Avvikande avkastning; Fama-French Trefaktormodell;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida nyemissioners bakomliggande motiv påverkar hur det emitterande företaget värderas efter tillkännagivandet. Fenomenet undersöks på den svenska marknaden, då majoriteten av tidigare forskning bedrivits på utländska handelsplatser. LÄS MER