Sökning: "Awder Abdulla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Awder Abdulla.

  1. 1. ”Det här måste upphöra igår” En undersökning om diskriminering på arbetsplats och potentiella förklaringar till minskade anmälningar till DO.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

    Författare :Awder Abdulla; Anders Söderberg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats är riktad till att ta reda på hur det kommer sig att allt färre personer anmäler till Diskrimineringsombudsmannen (DO) vid diskriminering på arbetsplatser. Uppsatsen kommer även illustrera hur diskriminering kan upplevas bland de utsatta genom kvalitativa intervjuer samt hur arbetstagare i Östersund och Eskilstunas kommun ställer sig till ämnet genom kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER