Sökning: "Axel Bååthe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Bååthe.

  1. 1. Modkonvertering av vågor i inhomogena plasman

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

    Författare :Axel Bååthe; Andreas Yokobori Sävö; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER