Sökning: "Axel Fernhag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Fernhag.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
    Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

    Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER