Sökning: "Axel Gustaf Hadar Selhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Gustaf Hadar Selhammar.

  1. 1. Elevers intresse för Naturvetenskap : En överblick av elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena och intressets implikationer för undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Axel Gustaf Hadar Selhammar; [2017]
    Nyckelord :student interest; science education; age comparison; primary education; review;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur elevers intresse för naturvetenskap i skolan förändras under skoltiden. Den utvalda litteraturen omfattar artiklar skrivna i ett flertal länder och beskriver enkäter, intervjuer, två litteraturstudier samt två studier vilka analyserar elevers egna frågor om naturvetenskap insända till ett teveprogram samt en tidning om naturvetenskap för barn och unga. LÄS MER