Sökning: "Axel Hellberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Hellberg.

 1. 1. Lokala företags marknadsföringsmöjligheter på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Hellberg; Moa Rydlöv; Axel Welinder; [2015]
  Nyckelord :konsumentbeteende och Theory of Reasoned Action.; word of mouth; Facebook; Lokalt företagande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka skillnader i konsumenters facebookbeteende angående företags aktiviteter på Facebook beroende på om dessa är lokala eller nationella/internationella. Vidare undersöker studien om det finns något som kännetecknar konsumenter med preferenser gentemot lokala företag på Facebook. LÄS MER

 2. 2. Materials lämplighet för bullerskärmskonstruktioner - En jämförelse med avseende på ljudreduktion, kostnader och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Caroline Björk Tocaj; Anton Hellberg; Axel Petersson; Erik Toller; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragBullerstörningar är ett allvarligt problem kopplat till vägtrafik. Trafikverket, som väghållare,åligger att skydda kringliggande miljöer från buller. Där extra åtgärder behövs är bullerskämaren lösning.Denna undersökning behandlar utformning av bullerskärmar samt dess ljudreducerandeegenskaper. LÄS MER