Sökning: "Axel Lingheimer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Lingheimer.

  1. 1. Projektstyrning inom Offentlig Upphandling. Utifrån två perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joar Bjelkholm; Axel Lingheimer; [2019-05-07]
    Nyckelord :Offentlig Upphandling; Lagen om Offentlig Upphandling; LOU; Projektstyrning; Moralisk Fara; Kommunikation;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur projektstyrning går till inom Offentlig Upphandling. Vi har utgått från två perspektiv: det privata perspektivet med konsulter och det offentliga perspektivet med Trafikverket. Vi har hållit oss inom ramarna för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LÄS MER