Sökning: "Axel Norin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Norin.

  1. 1. Ägarstruktur och Volatilitet : En studie av ägarstruktur och dess påverkan på aktievolatilitet i börsnoterade bolag

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Axel Norin; Kristofer Roclawski; [2017]
    Nyckelord :Volatilitet; Ägarstruktur; Ägarbas; Ägarbredd; Institutionellt ägarskap; Utländskt ägarskap;

    Sammanfattning : Volatilitet innehar en central roll inom aktiemarknaden och finansieringssektorn, men endast ett fåtal studier i Sverige har undersökt hur aktieprisvolatilitet påverkas av ägarstruktur. Syftet med denna studie är att belysa sambandet med hjälp av manuell inhämtad och unik ägardata från Visby. LÄS MER