Sökning: "Axel Petré"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Petré.

  1. 1. Autonoma fordon i transportnätverket - En studie om de implementeringsbarriärer som föreligger för tunga autonoma transporter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Axel Petré; Tom Lidgard; [2021-07-05]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Autonomous heavy transports are expected to fundamentally change the transport system.However, in order to be able to implement these vehicle solutions in today’s transport system,barriers need to be overcome. LÄS MER