Sökning: "Axel Prytz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Prytz.

  1. 1. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Axel Prytz; [2020]
    Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER