Sökning: "Axel Rosander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Rosander.

  1. 1. Design av försöksanläggning för trycksatt rökgasrening vid oxy-fuelförbränning

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

    Författare :Anna Borg; Mattias Djerv; Magnus Fürst; David Nord; Henrik Olsson; Axel Rosander; [2012]
    Nyckelord :Oxy-fuel combustion; flue gas cleaning;

    Sammanfattning : Reducing the CO2-pollution, resulting from the combustion of fossil coal for energyproduction, is important to affect environmental changes. One way to achieve a reductionis to use the oxy-fuel technology. The technology uses O2 and re-circulated flue gasduring the combustion which results in a flue gas mainly consisting of CO2. LÄS MER