Sökning: "Axel Seger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Seger.

  1. 1. I yttrandefrihetens gränsland : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Axel Seger; [2021]
    Nyckelord :marknadsföring yttrandefrihet gränsdragning utpräglat kommersiell natur;

    Sammanfattning : Yttrandefriheten skyddar rätten till ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Utgångspunkten är att även näringsidkare har yttrandefrihet. Näringsidkare omfattas emellertid även av marknadsföringslagar som begränsar deras yttrande­frihet. LÄS MER