Sökning: "Axel Wachtmeister"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Axel Wachtmeister.

 1. 1. Management strategies for profitability and growth : a case study of Swedish farms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Andersson; Axel Wachtmeister; [2016]
  Nyckelord :Agriculture; case study; BSC; management;

  Sammanfattning : The Swedish agricultural sector is facing challenges in order to achieve long-term profitability. The sector is also undergoing a structural change where the farm unit becomes larger. Larger farm units tend to need a higher level of strategic management. LÄS MER

 2. 2. En ekonomisk utvärdering av alternativa strategier vid etablering av höstraps

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Andersson; Axel Wachtmeister; [2013]
  Nyckelord :ekonomi; raps; etablering; teknik; bearbetning;

  Sammanfattning : Uppsatsen grundar sig på problematiken kring en ekonomisk rapsetablering. Information och data har samlats in från tidigare fältförsök och applicerats på tre fiktiva fallgårdar för att undersöka utfallet enligt tre olika bearbetnings- och såddtekniker. LÄS MER

 3. 3. Hedgefonder under finansiell oro - en studie av svenska hedgefonder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Jarnér; Daniel Selling; Axel Wachtmeister; Tove Åkerblom; [2009]
  Nyckelord :Hedgefonder absolut avkastning risk korrelation finanskris; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett investerarperspektiv undersöka och analysera utfallet av svenska hedgefonders avkastning i jämförelse med marknadsindex under den finansiella konjunkturcykeln 2003 till 2008, där vikten läggs på nedgångsfasen. En kvantitativ metod har används för att samla in numerisk data i form av hedgefonders historiska avkastning, som sedan tillämpas i relevanta teorier. LÄS MER