Sökning: "Axel Willix"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Willix.

  1. 1. Förnyelsebar el i lantbruksföretag : är investeringar i solceller lönsamma?

    M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Oscar Ljungar; Axel Willix; [2018]
    Nyckelord :Solenergi; solceller; förnyelsebar energi;

    Sammanfattning : Miljö, klimat och hållbarhet är mycket aktuella frågor och diskuteras ständigt runt om i världen. En drastiskt ökande population kräver mer och mer energi, en energi som fortfarande till stor del produceras genom processer som kräver fossila bränslen. LÄS MER