Sökning: "Aya Hasan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aya Hasan.

  1. 1. "När man är så svag kan vem som helst guida dig att göra vad som helst" : En kvalitativ studie om asylsökandes upplevelser av asylprocessen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

    Författare :Aya Hasan; [2021]
    Nyckelord :asylum seekers; process; crime; mental health; asylprocess; asylsökande; brottslighet; mental hälsa;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera asylsökandes upplevelser om ifall asylprocessen varit brottsgenererande eller ökat den psykiska ohälsan. De kriminologiska teorier som använts för att kunna förklara relationen är stämplingsteorin, strain, och sociala band. LÄS MER