Sökning: "Ayla Erman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ayla Erman.

  1. 1. Staters positiva förpliktelser och due diligence gällande våld mot kvinnor i hemmet : En kritisk analys av staters upprätthållande av kvinnors mänskliga rättigheter utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Ayla Erman; [2017]
    Nyckelord :Human rights; State positive obligations; Due Diligence; Violence against women; Domestic violence; Gender perspective; Feminist perspective; European Court; European Convention;

    Sammanfattning : Although women’s rights have been widely recognized in the international agenda, violence against women in the private sphere does not seem to decrease. Women are still suffering today from not enjoying the most basic human rights. LÄS MER