Sökning: "Ayman Mohamed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ayman Mohamed.

  1. 1. Mätinstrument för prov av lindningsriktning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Mohammed Said; Ayman Mohamed; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om framtagning av ett mätinstrument som säkerställer lindningsriktning på kablaget från en strömtransformator. Syftet med arbetet är att förbättra samt utveckla ett mätinstrument då det gamla instrumentet fungerar knappt och arbetet utförs på ett komplicerat och tidskrävande sätt. LÄS MER