Sökning: "Aysel Ay"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aysel Ay.

  1. 1. Europa Universalis III

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Sophia Hagelbäck; Aysel Ay; [2008]
    Nyckelord :bildanalys; datorspel; genuskonstruktioner; historiebruk; historiekultur;

    Sammanfattning : Denna studie behandlar det historiska datorspelet Europa Universalis III utifrån en bildanalys. Vår avsikt med arbetet var att undersöka genuskonstruktioner samt se vilken typ av historiebruk som kommer till uttryck genom den västerländska historiekulturen i spelet. I vår bildanalys har vi använt oss av Eva Blomberg och Knut Kjeldstadli. LÄS MER