Sökning: "Azam Romae"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Azam Romae.

  1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av grupp interventionen Fatigue management

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Thomas Chammas; Azam Romae; [2023]
    Nyckelord :Fatigue; Fatigue Management; Arbetsterapi; Aktiviteter i dagliga livet; Aktivitetsbalans;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fatigue är ett tillstånd av utmattning som gör det svårt för individer att bilda aktivitetsmönster samt skapa aktivitetsbalans i vardagen. Fatigue kan påverka människans uthållighet, vilket kan leda till att man tappar ork och motivationen. LÄS MER