Sökning: "Aziz Mehmedovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aziz Mehmedovic.

  1. 1. Virtuell verklighet som ett verktyg för tankfulla reflektioner inom digitala spel

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Aziz Mehmedovic; Anes Sabanovic; [2019]
    Nyckelord :virtual reality vr ; games for change; digital games; video game design; horticulture; virtuell verklighet vr ; games for ghange; digitala spel; speldesign; hortikultur.;

    Sammanfattning : Med detta kandidatarbete så prövar samt undersöker vi möjligheterna till en “praxisgemenskap” inom Games for Change genom digitala spel med tekniken virtuell verklighet (VR). Genom prövningen i sig så testar sig denna undersökningen fram med en stark analysmetod från spelbranschen. LÄS MER