Sökning: "Azizul Karim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Azizul Karim.

  1. 1. Does Facebook and Instagram Advertisement have an impact on Consumer Attitude?

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Azizul Karim; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Social media has been effectively changed the marketing strategies of different companies. Theprocess of advertising on social media also attracts negative comments on the brands and institutionsmaking such advertisements. The paper sought to establish the impact of such advertisements onoverall consumer attitudes. LÄS MER