Sökning: "Azra Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Azra Malmö.

 1. 1. Flerspråkiga elevers resurser och svårigheter i mötet med textrika matematikuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Azra Murtezic; [2020]
  Nyckelord :multilingualism; multiculturalism; resources; text rich mathematical tasks; social semiotics;

  Sammanfattning : Several studies show that students with a mother tongue other than Swedish are disadvantaged in the meeting with text rich mathematical tasks. This is especially so when the tasks have a context that is linked to Swedish culture and tradition that is unknown to the students. LÄS MER

 2. 2. CRISIS INTERVENTION TEAM, EN MODELL SOM SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA POLISERS MÖTE MED DEN PSYKISKT SJUKE- EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE SOM UNDERSÖKER CIT-MODELLENS INFLYTANDE PÅ POLISIÄRT ARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mustafa Haddou; Azra Catovic; [2018]
  Nyckelord :Crisis intervention teams; CIT; Polisen; Psykisk ohälsa; Systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Idag innefattar en del av det polisiära arbetet bland annat att bemöta och handskas med psykiskt sjuka individer. Då den psykiska ohälsan ständigt ökar i samhället innebär det att allt fler anställda hos polismyndigheten möter psykiskt sjuka individer. Därför är det betydelsefullt att poliser har kunskap om psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. På tal om studie- och yrkesvägledare

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Azra Krivokapa; Zeinab Barakat; [2017]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; studie- och yrkesvägledningen; yrkesroll; skolsamverkan; förväntningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka studie- och yrkesvägledares upplevelse av vägledaruppdraget och den egna yrkesrollen på grundskolan. Tidigare forskning om studie- och yrkesvägledning i både vid och snäv bemärkelse visar att studie- och yrkesvägledarens roll kan framstå som otydlig, men också som en roll som påverkar elevernas uppfattningar om uppdraget. LÄS MER

 4. 4. "Du får inte komma på mitt kalas". Pedagogers syn på utanförskap, kränkningar och mobbning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Azra Karamehmedovic; Velida Ascic; [2013]
  Nyckelord :Förskola; kränkningar; kvalitativa intervjuer; mobbning; pedagoger; utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagogerna på en förskola talar om utanförskap, kränkningar och mobbning. För att vi skulle uppnå vårt syfte med undersökningen utgick vi från våra två frågeställningar: - Vad kan utläsas ur pedagogernas svar om orsaker till utanförskap, kränkningar och mobbning? - Vad kan utläsas ur pedagogernas svar om det förebyggande arbetet mot utanförskap, kränkningar och mobbning?För att svara på våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Internal Branding : Understanding Brand Values

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Emelie Klemets; Azra Blazevic; Anna Svensson Agevall; [2012]
  Nyckelord :brand value; internal branding; organizational culture; employees;

  Sammanfattning : Purpose- The purpose of the study was to investigate how employees perceive and understand their company brand values. The aim was to show the importance of internal branding when communicating brand values in an organization to employees. Design/methodology/approach- The methodology used in this research was a quantitative survey study. LÄS MER